Tags

,

I have a code

Can you crack the code?

The code is:

Iihujuhihuhuh

N chgjkvkgkg

Ephbuvhvhgyv

Ebhbjghguhuh

Dbnvjhbkbjbjnj

Hcbufhuhuguhuhu

Etfgfgufhfyfyc

Lcgfhybjvyvhvyf

P gcgvygufugugugj

Qnovbjtogjfekfnonon

Unknononkfnjenfhforngoehco

Inijotjhkbkyikbhoyihiyjhoyhhyohnygkjy

Cndlfnronnbtkngotjgotn

Khjghvgvgfgcgcgfuvhgj

Lbhvjvhghvjgjg

Yvgfyfygugygygyg

!

The clue is read down the capital letters.


Advertisements